Warunki sprzedaży, dostawy i reklamacje

 

Ogólne Warunki sprzedaży , dostawy i reklamacji

 

1. Postanowienia ogólne:

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z naszymi klientami, chyba że strony Umowy uzgodniły inaczej.

 

„Sprzedający” – „smartDHS”

Adres firmy:  Zbrza 10 , 27-225 Zbrza

NIP : 664 190 30 06

REGON: 260243623

 

„Kupujący”– kontrahent dokonujący od Sprzedającego zakupu produktów.

„Producent”– firma od której Sprzedający nabywa towar.

„Strony”– Sprzedający i Kupujący

„ Siła wyższa”– warunki powstałe bez winy Sprzedającego.

 

 

„Sprzedający” profil działalności opiera na pośrednictwu sprzedaży towarów nabytych u producentów.

„Ogólne Warunki sprzedaży i dostawy” dostępne są na stronie www.smartDHS.pl

„Ogólne warunki sprzedaży i dostawy” mają pierwszeństwo stosowania względem innych warunków umów, regulaminów, wzorów stosowanych przez Kupującego

Kupujący wyraża zgodę do przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeb wystawiania faktur, statystyki handlowej, marketingu produktów zgodnie z ust. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych i RODO .

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą elektronicznych środków komunikacji zgodnie z ust. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Oferty, zamówienia, zawieranie umów, dokumentacja

Oferty nasze składane są niewiążąco, z zastrzeżeniem zmian warunków sprzedaży. Standardowo ważność oferty wynosi 14dni.

Podane terminy dostawy określają datę dostawy w przybliżeniu, po spełnieniu wszystkich uwarunkowań produkcyjnych. Przy przekroczeniu terminu dostawy o 30dni roboczych , Sprzedającemu przysługuje prawo wyznaczenia terminu dodatkowego.

 

Kupującemu przysługuje prawo do zmiany zamówienia w terminie do 2 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Skutkować to może na wydłużenie terminu dostawy.

Sprzedającemu i Kupującemu przysługuje prawo od odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu dostawy o 30dni roboczych w formie oświadczenia pisemnego.

Powstałe roszczenia finansowego Kupującego w przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy nie z winy Sprzedającego lub w wyniku „Siły Wyższej”, uważane będą za bezzasadne.

W przypadku zawinienia Sprzedającego , Kupujący otrzyma bezzwłocznie zwrotu przedpłaty określonej w Nr zamówienia. W przypadku dalszych roszczeń Kupującego z tego tytułu potrącenia od umówionej kwoty towary są wykluczone, chyba że roszczenie Strony zostało przez nas pisemnie uznane lub prawomocnie stwierdzone. Zgodnie z zasadą obowiązującą w operacjach kupieckich także dla prawa zatrzymania

 

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są produkty zawarte w zakładce „ Produkty” , www.smartDHS.pl

 

4. Ceny i warunki płatności

O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej , obowiązują ceny w walucie polskiej (PLN) , które nie zawierają podatku VAT.

Ceny przedstawione w cenniku www.smartDHS.pl  mają charakter poglądowy, od których może być udzielony rabat w zależny ustaleń pomiędzy stronami.

Przy zmianie terminu dostaw lub środka transportu, wystąpieniu podwyżek cen kosztów produkcji, transportu lub kursu waluty obcej przysługuje nam prawo poinformowania Kupującego i na bazie naszych pierwotnych kalkulacji cenowych zastosowania narzutów na pokrycie powstałego wzrostu kosztów.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z dniem zaksięgowania przedpłaty w wysokości 20% wartości zamówienia, uiszczonej przez Kupującego na wskazane konto bankowe.

Sprzedający nie rozpocznie realizacji zamówienia w przypadku braku wpłaty należność określonej fakturą pro-firma.

Płatność należy dokonać w terminie ustalonym na fakturze proforma lub VAT wystawionej przez „smartDHS”

Obowiązkiem Kupującego jest terminowe dokonanie wpłaty , chyba że Strony uzgodniły inaczej.

Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe.

Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia „smartDHS” do naliczenia umownych odsetek w maksymalnej wysokości ustalonej przez przepisy powszechnie obowiązujące lub odstąpienia od umowy i odebrania towaru.

 

5. Wydawanie towaru

Sprzedający zobowiązany do bezzwłocznego wysłania towaru na wskazany adres przez Kupującego wskazanego w zamówieniu.

Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o zmianach miejsca odbioru towaru.

Towar przed wysyłką podlega przeglądowi przez „smartDHS” . Usługa firmy kurierskiej jest ubezpieczona i ewentualne uszkodzenia zaobserwowane przez Kupującego powinny być kierowane bezpośrednio do firmy kurierskiej z kopią do Sprzedającego.

Kupujący ma obowiązek dokonać oględzin towaru pod względem jakościowym i ilościowym w obecności kuriera zgodnie z potwierdzonym zamówieniem i dokumentem dostawy kurierskiej.

Wszystkie niezgodności , uszkodzenia opakowania lub towaru powinny być udokumentowane – sfotografowane , potwierdzone pisemnym oświadczeniem opisujące niezgodność i podpisane przez kuriera.

Kupującym przysługuje prawo nie przyjęcia towaru z powodu zaistniałych uszkodzeń i odesłania do Sprzedającego tylko po wyjaśnieniu powstałych zastrzeżeń.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani finansowej za ewentualne uszkodzenia , utratę towaru powstałe z winy kuriera.

 

6. Prawo własności zamówionego towaru.

„smartDHS”zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru do dnia potwierdzenia wpłaty na konto bankowe „smartDHS” określonej fakturą VAT lub przyszłych roszczeń z naszej umowy handlowej.

Jeżeli Kupującym jest Dystrybutor, firma instalatorska lub podobny podmiot gospodarczy, z którym Sprzedającym posiada odrębną umowę o współpracę handlową , ma On prawo do zbycia towaru zastrzeżonego w ich normalnym trybie handlowym.

Kupujący , który jest dystrybutorem lub inni kupujący nie mogą w okresie trwania zastrzeżenia własności przenieść własności zastrzeżonej jako zabezpieczenie lub zastawić go.

W okresie objętym prawem własności zastrzeżonej Kupujący jest zobowiązany traktować towar zastrzeżony z należytą starannością , zabezpieczyć go i ubezpieczyć od wszelkiego

 

7. Prawo i odpowiedzialność „smartDHS”, reklamacje

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na kompaktowe węzły cieplne i utrzymanie jej pod warunkiem przestrzegania zasad instalacji i eksploatacji. 

Sprzedający profil działalności opiera na pośrednictwu sprzedaży towarów nabytych u producentów.

Sprzedający przenosi odpowiedzialność gwarancyjną na producenta urządzenia. Jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do pośrednictwa w załatwieniu reklamacji między Kupującym a Producentem.

Odbiór ilościowy w obecności kuriera towaru następuje w chwili odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego zgodnie z danym Nr zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

- błędy powstałe w wyniku wad projektowych instalacji hydraulicznej i elektrycznej , wad montażowych, wad ukrytych , wprowadzenia świadomego lub nieświadomego w błąd przez producenta urządzenia odnośnie parametrów eksploatacyjnych , montażu itd. odsprzedawanych urządzeń.

- uszkodzenia spowodowane wyładowanimi atmosferycznymi. 

- błędy operacyjne spedytorów i kurierów, błędy w transporcie , magazynowaniu u Kupującego , instalowaniu i uruchomianiu urządzenia nie zgodnie z instrukcją producenta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za

- niezgodną z instrukcją producenta eksploatacją urządzenia.

- za szkody pośrednie , wtórne straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego.

Roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane.

„smartDHS”ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem z zastrzeżeniem poczynionym w niniejszych Warunkach sprzedaży i dostawy.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie w terminie określonym umową gwarancyjną, na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący jest zobowiązany do wskazania danych identyfikacyjnych zakup:

- dane klienta, data zakupu, numer zamówienia, wskazane błędy,

Wady wykryte po uruchomieniu powinny być zgłoszone w formie pisemnej z podaniem danych instalatora.

Sprzedający zaleca instalowanie, uruchomianie , przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne przez autoryzowanych instalatorów.

Sprzedający jest zobowiązany do przekazania dokumentacji technicznej niezbędnej do uruchomienia urządzenia.  

Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu lub osobie przez niego wyznaczonego oględziny reklamowanego urządzenia, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

Okres załatwiania reklamacji liczymy od czasu oględzin przez autoryzowanego serwisanta lub otrzymania wadliwego urządzenia. Reklamowany towar należy przysłać na nasz adres wskazanym przez nas spedytorem. Opłaty za przesyłki innych firm nie są przez nas pokrywane.

W przypadku uznania zasadności reklamacji „smartDHS” pozostawia sobie prawo co do wyboru ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych                 ( naprawa lub wymiana towaru na nowy, wolny od wad )

Odmowa naprawy, wymiana towaru na nowy , wolny od wad, Kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu.

Jeżeli Kupujący będzie utrudniał załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Sprzedającego , wówczas traci on roszczenia wobec „smartDHS” a szczególności „smartDHS” jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.

Zaspokojenie roszczeń Kupującego w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych

W przypadku wymiany towaru na wolny bez wad , Kupujący jest zobowiązany bez dodatkowych wezwań o uprzedni zwrot wymienionego towaru w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych.   

Obowiązek odpowiedzialności Sprzedającego za wady wygasa, jeśli na dostarczonym przez nas towarze dokonano zmian, lub jeśli kupujący nie spełnił naszego wezwania do odesłania wadliwego towaru.

Odpowiedzialność za wady ogranicza się do okresu ustawowego lub gwarancyjnego.

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłaty za towar.

„smartDHS” ma prawo wstrzymać się z od realizacji procedury reklamacji do czasu uregulowania wobec niego zaległości należności i wykonania wszelkich obowiązków wobec Sprzedającego. 

Odpowiedzialność Sprzedającego jest do faktycznej zapłaconej przez Kupującego cenny netto sprzedanego towaru.

„smartDHS” za zgodą Kupującego po przejęciu przez niego praw własności ma prawo do zdalnego monitorowania pracy kompaktowego węzła cieplnego w okresie gwarancyjnym a za uzgodnioną opłatą poza-gwarancyjnym.

 

8. Ochrona praw autorskich i praw własności

Kupującemu pod rygorem prawnym zakazuje się kopiowanie własności intelektualnej – „ know-how” projektu urządzenia.

Naruszenie praw autorskich i praw własności podlega rozpatrzeniu przez sąd właściwy producenta urządzeń.

 

Uwaga:

 
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z "Warunkami " przed dokonaniem kupna urządzenia.
2. "Warunki" podlegają negocjacji , mogą być dostosowane do propozycji klienta.